Inloggen
Regeling vrijwilligers I 

Regeling vrijwilligers I

Ingangsdatum: juni 2016

Betreft regels rondom de inzet van vrijwilligers geldend bij EHV

Opgesteld door: vrijwilligers commissie

Doelgroepen: alle vrijwilligers

Rechten van de EHV vrijwilliger

Je hebt als vrijwilliger bij de EHV de volgende rechten:

· Aandragen van adviezen en oplossingen om zaken beter te regelen;

· Navraag om informatie die je nodig kunt hebben in de uitoefening van je rol;

· Deelname aan overleg, mocht dit van toepassing zijn of indien er behoefte is;

· Voor enkele specifieke functies, zoals door het Bestuur vastgesteld, hebben recht op een vrijwilligersvergoeding;

 

Werving & kennismaking

Met nieuwe vrijwilligers vindt een kennismaking plaats met die commissie of rol waarbinnen de taken worden uitgevoerd. Vrijwilligers van buiten EHV worden tevens referenties nagevraagd.

 

Rol en functie

In het excelsheet "oganigram-functies-vrijwilligers liggen je taken vast alsmede in welke functie je bent geplaatst en zo nodig in welke commissie.

Bij bepaalde rollen en commissies is aanwezigheid bij een periodiek overleg noodzakelijk. Het betreft mede Bestuursvergaderingen, vergaderingen tussen Bestuur en de diverse commissies zoals jeugdcommissie en wedstrijdzaken.

 

Ontwikkeling en opleiding

Indien het noodzakelijk wordt geacht kan de vrijwilliger een cursus, training of opleiding gaan volgen. Dit zal in nauw overleg gaan met het Bestuur van EHV.

Er zal hierbij een contract worden opgesteld met voorwaarden.

 

Gedrag en houding

Van EHV vrijwilligers wordt een sportieve en aangename houding en gedrag verlangd. Zowel op het complex van EHV als bij andere clubs. De belangen van EHV worden hierbij niet geschaad.

 

Tijd en planning

Belangrijk is dat jezelf, waar mogelijk, zoveel mogelijk de tijd en de planning die jou het beste uit komt afstemt met je dagelijkse werkzaamheden en privé situatie. Dit opdat het geen overbelasting veroorzaakt voor jezelf en de druk na verloop van tijd te hoog wordt. Geef dit AUB gewoon aan.

Met het vrijwilliger zijn draag je je steentje bij aan de plannen van EHV. Vrijwillig betekent niet altijd ook vrijblijvend. Anderen moeten wel op je kunnen bouwen en vertrouwen.

 

Afmelden/stoppen

Mocht je om wat voor reden dan ook besluit te stoppen met je rol als vrijwilliger laat het dan jou commissie of het Bestuur bijtijds weten. Wij gaan tijdig opzoek naar een vervanger voor je.

 

Onkosten en vergoedingen

Als vrijwilliger van EHV ontvang je geen vergoeding tenzij anders bepaalt.

Voor de volgende categorieën kan met vergoedingen worden gewerkt nl:

· Jongste jeugdtrainers;

· Jeugdtrainers;

· Personen die zijn aangewezen door het Bestuur;

Indien je wel een vergoeding ontvangt, dan zal dit conform de fiscale regels zijn.

 

In de volgende gevallen krijgt u een vrijwilligersvergoeding:

U hebt afgesproken dat u voor uw inzet per uur een vergoeding ontvangt. U bent 23 jaar of ouder. U krijgt een vergoeding van maximaal €4,50 per uur, met een maximum van €150 per maand en €1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

U bent jonger dan 23 jaar. U krijgt een vergoeding van maximaal €2,50 per uur, met een maximum van €150 per maand en €1.500 per jaar. Deze maximumbedragen gelden voor het totaal van de vergoeding voor uw inzet.

 

Als u alleen deze vrijwilligersvergoedingen krijgt, dan zijn deze onbelast. EHV hoeft deze vergoedingen niet aan de fiscus door te geven.

 

Onkosten

Mocht het zijn dat je onkosten voor het vrijwilligerswerk moet maken dan moet je dit op voorhand met de penningmeester kortsluiten voor een formele goedkeuring.

 

Vrijwilligerswerk en uitkeringen

Verder is van belang indien je een uitkering geniet je dan een en ander voorafgaand even kortsluit met de uitkeringsinstanties zoals UWV of de sociale dienst van de gemeente. Leg deze afspraken altijd voor Uzelf schriftelijk vast. Normaal gesproken zal dit overigens geen probleem opleveren.

Krijgt u een bijstandsuitkering en daarnaast een vergoeding voor vrijwilligerswerk? Dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vergoeding voor het vrijwilligerswerk maximaal €95 per maand is en maximaal €764 per jaar.

Als het gaat om vrijwilligerswerk dat de gemeente noodzakelijk vindt voor uw re-integratie, dan verandert de hoogte van uw uitkering niet als de vrijwilligersvergoeding niet hoger is dan €150 per maand en €1.500 per jaar.

 

Verzekeringen

EHV heeft een ongevallen- en schadeverzekering en een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten.

Voor Bestuurders is er een Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering afgesloten via de KNHB. Verder heeft de gemeente Enschede via de VNG een verzekering afgesloten voor alle vrijwilligers in de gemeente Enschede. Dit is wel een vangnet verzekering, dat wil zeggen zij keert dat schadebedrag uit dat de eigen verzekering niet uitkeert.

U hoeft hier verder niets voor te regelen.

 

VOG verklaring

Die vrijwilligers die contacten hebben in de uitoefening van hun rol met kinderen in aanraking (kunnen) komen kan worden gevraagd een VOG-verklaring in te leveren.

De VOG-verklaring wordt verlangd voor jeugdtrainers en ook coaches/managers vanaf de leeftijd van 23 jaren en ouder.

De VOG-verklaring is gratis te verkrijgen via de website van de rijksoverheid.

EHV houd een geldigheidstermijn aan van 5 jaren.

 

Vertrouwenscontactpersoon

EHV heeft een vertrouwenscontactpersoon aangewezen. De VCP heeft alleen een signalerings- en rapportage functie. Vrijwilligers maar ook spelers, leden en ouders kunnen de VCP benaderen. De VCP is bereikbaar via [email protected].

In geval van ongewenste omgangsvormen kan je dit altijd melden bij de VCP. Op de website is een protocol aanwezig met daarin de processtappen die we gaan volgen.

 

ARBO-wet en risico’s

Als sportvereniging met vrijwilligers dienen wij ook aan de verplichtingen van de ARBO-wet te voldoen. Er is bij het Bestuur een risicoanalyse (RI&E met plan van aanpak) aanwezig. Ook is er een veiligheidskundige aangewezen die je alles kan vertellen over relevante risico’s waar je mee te maken kunt krijgen.

De belangrijkste zaken zijn opgenomen in de Regeling Ongevallen & EHBO en regeling Algemene Veiligheidsregels EHV.

 

Informatie

De informatie die je verkrijgt en systemen die je gebruikt zijn alleen voor intern bedoeld. We gaan er vanuit dat alle informatie vertrouwelijk wordt behandeld.

 

Geschillen

Indien er geschillen zijn over de rol van de vrijwilliger dan heeft EHV een tucht commissie. Deze rol wordt vervuld door het Bestuur.


 
Hoofdsponsor
Shirtsponsoren
Sponsoren